MENU

Przetwarzanie danych osobowych – informacja

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: ANDREAS STIHL Polska Sp. z o.o.
Adres: Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
Kontakt: poczta@stihl.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA

Przyjęcie chęci udziału w programie STIHL TIMBERSPORTS® oraz nawiązanie kontaktu w ramach organizacji zawodów.

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
Uzasadniony interes: nawiązywanie kontaktu z osobami zainteresowanymi udziałem w zawodach organizowanych przez administratora.

5. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)

Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług, związanych powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)

Podane dane będą przetwarzane (przechowywane) do czasu wyczerpania celu w jakim zostały pozyskane lub do złożenia żądania usunięcia danych.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

– dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
– do żądania sprostowania danych
– do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
– do żądania ograniczenia przetwarzania
– do przenoszenia danych
– do sprzeciwu wobec przetwarzania
– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego i nawiązania kontaktu. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi udział w zawodach.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.